Loading...
Skip to content
Tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Ngày 13/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo Chỉ thị, trong thời gian tới để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn quốc, rút ngắn thời gian triển khai, tăng cường sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc cung cấp thông tin dân cư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trách nhiệm được phân công trong việc xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại Luật căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật căn cước công dân, Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020; Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi bộ, ngành, địa phương quản lý; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xác định nhu cầu, mức độ khai thác thông tin dân cư trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khi xây dựng các dự án, nhiệm vụ có tổ chức thu thập thông tin cơ bản về công dân cần trao đổi, thống nhất với Bộ Công an để tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

Cũng tại Chỉ thị, Thủ tướng đã giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ: Công an, Tư pháp, Ngoại giao, Quốc phòng, Thông tin và Truyên thông.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 896 tại địa phương theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo đề án 896, trong đó Trưởng Ban Chỉ đạo là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, lãnh đạo cơ quan Công an cấp tỉnh là Phó Trưởng Ban thường trực phối hợp cùng lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan; Chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong các cơ quan, đơn vị và đến từng hộ gia đình, từng người dân; Chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thu thập, kiểm tra, đối sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Xác định nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong năm 2017…

CCHC

198  lượt xem
 
Sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Thống nhất trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công
NHNN ban hành kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2017
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử năm 2016
Kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của NHNN
NHNN chỉ đạo triển khai Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ chỉ đạo việc thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa
Tăng cường năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020
© Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
: Số 49 Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
: (84-43)934.3327
: thuongtrucweb@sbv.gov.vn