Tải dữ liệu...
Skip to content
Tỷ giá trung tâm
 
 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 30/11/2023 như sau:
Tỷ giá trung tâm Tỷ giá
1 Đô la Mỹ = 23.891 VND
Bằng chữ Hai mươi ba nghìn tám trăm chín mươi mốt Đồng Việt Nam
Số văn bản 370/TB-NHNN
Ngày ban hành 30/11/2023
 
Loại tìm kiếm